A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 17
Elg

Kunngjøring om vedtatt forskrift om endring av forskrift om jakt etter elg og rådyr i Rømskog kommune

Rømskog kommunestyre vedtok i sak 3/19 ovennevnte forskrift med hjemmel i lov 29.mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift om forvaltning av hjortevilt 8.jauar 2016 § 6. Minstearealet for elg er satt til 4 000 daa. Forskriften kan leses på Lovdata:

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2003-06-12-1905

 

Tips en venn Skriv ut