A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 15

Organisasjon

Rømskog kommune har organisert sin virksomhet i ulike tjenesteområder og en sentraladministrasjon.

Sentraladministrasjonen
Rådmann Anne Kirsti Johnsen er kommunens øverste administrative leder. Administrasjonen er ansvarlig for å gjennomføre de planer og beslutninger som politikerne vedtar.

Rømskog kommunes tjenesteområder:

Oppvekst

Oppveksttjenesten skal arbeide for å sikre barn og unge en trygg oppvekst med gode lærings- og utviklingsmuligheter. Oppveksttjenesten gir tilbud innen grunnskole, skolefritidsordning, voksenopplæring, undervisning av fremmedspråklige, barnehage. PPT-tjnesten og ungdomsskolen drives sammen med Aurskog-Høland kommune.

Kontaktinfo:
Tjenesteleder Unni Degnes, unni.degnes@romskog.kommune.no, tlf. 90 72 87 03

Kultur
Kulturtjenesten skal arbeide for at kommunens kulturminner og tradisjoner tas vare på og at alle innbyggerne i kommunen tilbys et positivt og variert kulturtilbud.
Dette skal skje primært ved å stimulere frivillige lag og foreninger sitt arbeid. Rømskog kulturskole, Ungdomsfabrikken, Kurøen bygdetun, Frivilligsentralen og biblioteket er viktige kulturarenaer i Rømskog.

Kontaktinfo:
Tjenesteleder Rita Berget Lindblad, rita.lindblad@romskog.kommune.no, tlf. 98 21 21 79

Helse og omsorg
Tjenestens strategi er «Borte bra, men hjemme best». Hjemmebaserte tjenester og institusjon har felles personale. Med en liten administrasjon er det kort vei fra bruker til vedtaksbeslutning. Vi har boveiledertjenester, dagsenter, køkken, institusjonsplasser, omsorgsboliger og trygdeboliger. Alle boligene er knyttet til sykehjemmet med digitalt signalanlegg.  Rømskog legekontor og Rømskog fysioterapi har driftstilskudd fra kommunen. Jordmortjeneste, legevakt, helsesøster, skolehelsetjenester og psykisk helsetjenester kjøpes fra Aurskog-Høland kommune.

Kontaktinfo:
Avdelingsleder Wenche H. Trydal, wenche.trydal@romskog.kommune.no tlf. 98 26 76 67.

Utvikling
Våre eiendommer og bygg skal forvaltes og driftes i tråd med kommunens vedlikeholdsplan.
Eiendomsforvaltning, vedlikehold, vaktmestertjenester, renhold, kommunens byggeprosjekter samt eiendomsskattekontor ligger i denne etaten. NRBR IKS leverer brann- og redningstjenester, ROAF IKS leverer renovasjonstjenester.

Kontaktinfo:
Tjenesteleder Jan Marius Eriksen, janeri@romskog.kommune.no, tlf. 45 26 23 97

Plan og miljø
Det skal arbeides for et miljøvern som sikrer en framtidsrettet forvaltning av miljøet og naturressursene. Det skal arbeides for et landbruk i balanse med naturgrunnlaget og kulturlandskapet i kommunen, og en arealdisponering som sikrer produksjonsgrunnlaget og andre ressurser for fremtidige generasjoner. Byggesakstjenester, planarbeid, oppmåling, tjenester til skogbruk og jordbruk, spredt avløp og miljøtjenester kjøpes fra Marker kommune.

Kontaktinfo:
Virksomhetsleder Ann-Mari Nylund,  ann-mari.nylund@marker.kommune.no tlf 93 03 87 57

Barnevern
Rømskog og Marker har felles barneverntjeneste. Etter avtale kan de møte deg i Rømskog eller på kontoret i Ørje.
Besøksadresse: Rådhuset, Storgt. 60, 1870 Ørje. Telefon: 69 81 05 00
Barnevernets leder Jørgen Tronstad jorgen.tronstad@marker.kommune.no tlf 91 12 51 96.
Rømskog er tilsluttet Barnevernvakten for Indre Østfold tlf 91 38 92 93 eller 116111som tar imot akutte henvendelser hverdager kl 16.00-08.00 og hele døgnet i helger og høytider.

 
 
Tips en venn Skriv ut