A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 13
Planer og rapporter

Planer og rapporter

Her legger vi ut diverse planer og rapporter fra Rømskog kommune. Kommunen er gjennom forskjellig lovverk pålagt å utarbeide planer for sin virksomhet. Kommunens økonomi og vedtatte prioriteringer (økonomiplanen og budsjett) er avgjørende for når tiltak kan gjennomføres. Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsverktøy. Den er utgangspunktet for all annen planlegging i kommunen som for eksempel kommunedelplaner, reguleringsplaner og handlingsplaner. Både i kommuneloven og plan- og bygningsloven blir det fastslått at kommunene skal utarbeide planer som samordner kommunens virksomhet og trekker opp mål og retningslinjer for utviklingen av kommunen

Arealbestemmelsene til kommuneplan 2008-2019

Delegeringsreglement 2016

Delplan for idrettsliv, friluftsliv og kulturbygg i Rømskog 2018-2021 PDF document ODT document

Eiendomsskatt, rammer og retningslinjer for taksering

Eiendomsskatt, retningslinjer for fritak

Eierskapsmelding Rømskog PDF document ODT document

Etiske retningslinjer og varslingsplakat

Finansreglemet

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

IKT- og digitaliseringsstrategi 2017-2020

Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold

Kart, kommuneplan 2008-2019

Kommuneplanens arealdel 2019-2030

 

Måldokument for Rømskog kommune 2010-1015

Plan for folkehelse og frivillighet

Planstrategi 2016-2020. Rømskog, Aremark og Marker

Retningslinjer for bruk av sosiale medier
Ruspolitisk handlingsplan 2015-2018

Sandumfeltet, reguleringsbestemmelser
Sandumfeltet, ROS-analyse
Sandumfeltet, særutskrift
Sandumfeltet, tomter snitt A-D

Solenergi, powerpoint fra hyttemøte 17 08 2019
Solenergi, referat fra hyttemøte 17 08 2019

Tertialrapport, 1. tertial 2018

Tertialrapport, 2. tertial 2018

Tertialrapport 1. tertial 2019

Trafikksikkerhetsplan

Økonomihåndbok

Økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016
Økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017
Økonomiplan 2018-2021 med budsjett 2018​

Økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019

Årsmelding for 2013
Årsmelding for 2014
Årsmelding for 2015
Årsmelding for 2017

Årsregnskap 2016
Årsregnskap 2017
Årsregnskap 2018

 

 

Tips en venn Skriv ut